คำสั่ง cp -Rf อย่างไร ไม่ให้ถูกถามว่าต้องการเขียนทับไฟล์เดิมไหม

ใช้คำสั่ง cp -Rf

alias cp=cp

ไม่ก็พิมพ์ /bin/cp แทน cp เฉยๆ ครับ

เคยเจอใน centos นะครับ ติดตั้งเสร็จต้องไปแก้ .bashrc

ใส่ comment ใน .bashrc

#alias rm=‘rm -i’
#alias cp=‘cp -i’
#alias mv=‘mv -i’