อยากรบกวนช่วยตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระบบ Cloud Desktop ครับ

รบกวนเวลาช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบ Cloud Desktop ครับ

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปริญญาโทสาขาบริหารเทคโนโลยีสาระสนเทศ คณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นด้านปัจจัยทางการตัดสินใจใช้บริการคลาว์เดสท็อป

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ซึ่งแต่ละตอนได้ระบุคำแนะนำในการตอบไว้เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่าน
โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงมากที่สุด

ทั้งนี้คำตอบและข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษา และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น

Cloud Desktop ในที่นี้ หมายถึง ระบบเดสท็อปที่ทำงานบนเครื่องแม่ข่าย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายอื่นๆ

https://docs.google.com/forms/d/1gG9hco3bMrWZzchWjisSocZxLtSsH3uHWJFpPKogPtY/viewform