Cloud Architect and IT support Required, Programmers, Mobile App developer

เว็บไซต์กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์และความรู้ที่ตรงตามคุณสมบัติ (15,000 - 25,000)
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดีไซต์
สัญชาติไทย
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Site
เชี่ยวชาญใน Illustrator, โปรแกรม Photoshop
ที่มีทักษะในการใช้ Indesign สำหรับการตีพิมพ์
มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บและเข้าใจหรือสามารถแก้ไขปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์โดยใช้
การเขียน Script HTML และ CSS
มีฝีมือในการแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย
มีความคิดสร้างสรรค์
แนบผลงานคุณมาที่อีเมล์ที่ให้ไว้หรือมาสมัครโดยตรงที่ออฟฟิต
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CMS (WordPress) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** Cloud Architect and IT support Required **
มีความรู้ความสามารถในการทำงานเข้าใจหลักการและการทำงานของทักษะต่างๆดังนี้
ต้องการผู้มีสบการณ์ที่เคยทำงานและดูแล Server ไม่น้อยกว่า 3 ปี
Available for emergency situation
Linux
Apache
AWS (Amazon Web Services)
MySQL Database Management
Mail Server Administration
DNS Management
Web Security
Elastix Phone Server a plus
Wordpress , Joomla : deployment a plus
Cpanel
Network and Hardware support
Backup and Risk management
Salary: ตามข้อตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ (25k-60k )
Job Description:
-บริหารจัดการ SaaS environment (Software as a Service )
-เข้าใจใน cloud technology
-สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

**Senior PHP Programmers **
Salary: ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ( 25,00 - 35,000 บาท)
Technical requirements:
PHP
PHP OOP
HTML,HTML5 , JS , Jquery
NodeJS ( Web-service )
MySQL and ประสิทธิภาพในการ query ข้อมูล
Google Map api
CSS , CSS3,Bootstrap
GIT

Mobile App developers
Salary: ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ (15,000 - 35,000 บาท)
Technical requirements:
Mobile application
Ionic หรือ React
Cordova
Some knowledge to add more “native” script for more requirement
HTML , CSS , Javascript
Node Js (Web Service)
Server command ( Basic )
Git *ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Description:
-พัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆภายในบริษัท
-พัฒนาและปรับปรุง Application ที่มีอยู่
-การบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ รวมทั้งการหาวิธีที่รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น
-สามารถสืบหาที่มาของปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในส่วนของข้อมูล โครงสร้างระบบ การเขียนโค้ด หรือ
ปัญหาจากขั้นการการทำงานของระบบในส่วนต่างๆ
Qualifications:
-สัญชาติไทย/หรือสัญชาติอื่นๆที่สามารถพูดและเข้าใจภาษาไทยได้และต้องการทำงานในไทย
-จบการศึกษาในระดับปริญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
-เทคโนโลยสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 3 ปี

-มีความรู้เกี่ยวการการสร้าง online portals ,web applications, eCommerce และ mobile application
-มีความรู้เกี่ยวกับ โมเดลในการพัฒนาระบบ เช่น OOP, Design Patterns , MVC concept
-มีความสนใจที่จะศึกษาเครื่องมือ open-source ต่าง, มีความกระตือรือร้นในการสร้างหรือพัฒนาระบบ, ชอบที่จะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ได้ดี

สนใจส่งอีเมลล์: jobs@voovagroup.com, yui@voovagroup.com

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.