ติดตั้ง Camfrog แล้วมีปัญหาแบบนี้แก้ยังไงครับ

ท่านผู้รู้ แนะนำด้วยครับ ลองทำมา 3 วันแล้วยังใช้ไม่ได้เลยครับ


[root@ks4000252 isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d]# camfrogserver /etc/camfrogserver.d/cf_server.conf
[2013/05/09 20:46:25] Launching rooms manager (global configuration: "/etc/camfrogserver.d/cf_server.conf", working folder: "/etc/camfrogserver.d/")
[2013/05/09 20:46:25] Detecting slot 0: isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d (isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d)
[2013/05/09 20:46:25] Launching profile manager (0 profiles loaded)
[2013/05/09 20:46:25] Commands manager: using /etc/camfrogserver.d/commands.inc as a commands file path
[2013/05/09 20:46:25] Listener group: port binding failed (6005)
[2013/05/09 20:46:25] Listener group: new port bound to 0.0.0.0:6000
[2013/05/09 20:46:25] Listener group: port binding failed (5999)
[2013/05/09 20:46:25] log test: events level - ok
[2013/05/09 20:46:25] log test: connections level - ok
[2013/05/09 20:46:25] log test: commands level - ok
[2013/05/09 20:46:25] Web-server: using /etc/camfrogserver.d/web-templates as a root directory
[2013/05/09 20:46:25] Web server: started
[2013/05/09 20:46:25] Room server: started
[2013/05/09 20:46:25] Main server: started
>> isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d: [2013/05/09 20:46:26] Central Server: connecting room isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d...
[2013/05/09 20:46:26] Server: new connection to 64.40.9.34:2779 registered with cid 0
[2013/05/09 20:46:26] Connected to Central Server. cid 0
>> isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d: [2013/05/09 20:46:26] Central Server: authorization failed
[2013/05/09 20:46:30] Listener group: port binding failed (5999)
[2013/05/09 20:46:35] Listener group: port binding failed (5999)

ข้อมูลภายใน /etc/camfrogserver.d

banlist.adv.sample CamfrogTOS.txt cert.pem cf_cache.ahc cf_room.conf.sample cf_server.conf commands.inc isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d oplist.adv.sample web-templates

ไฟล์ cf_server.conf


#
# Camfrog Server configuration file
#
# Copyright (C) 2003-2013, Camshare Inc.
# www.camfrog.com
#

# Active rooms (e.g. rooms that will start with the server on startup)
# Divide multiple rooms with a space
# Example: rooms_active=room_name1 room_name2
rooms_active=isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d

# Console log level. Bitmask from:
# LOGLEVEL_EVENTS        1
# LOGLEVEL_CONNECTIONS 2
# LOGLEVEL_COMMANDS       4
# Default 7
console_log_level=7

# File logging level (0-3)
log_level=0

# Log output path.
# Default log to the "/var/log/camfrogserver" directory for Linux or %APPDATA%\Camfrog Server\log folder for Windows
log_path=/var/log/camfrogserver/log.log

# Automatic log rotation
# Default off
rotate_logs=off

# Turn the anti-flood system on/off.
# It is not recommended to turn it off
# Default on
flood_protection=on

# Server TCP port.
# NOTE. Make sure that this port is allowed for incoming connections on your firewall
# Default 6005
server_port=6005

# Server listening network interface.
# Default all interfaces
interface=

# Allow port probing in case a TCP port is not available
# Default on
server_port_probing=on

# Port probing TCP range
# Default is 6000-6010
server_port_range=6000-10000

# UDP port range
# NOTE. Make sure that this port range is allowed for incoming connections on your firewall
# Default 5000-1500
udp_port_range=5000-15000

# List of trusted IPs that are allowed to connect to the console interface (delimiter: space, comma or comma+space)
# NOTE. By default all are allowed.
remote_allowed_ips=

# Enable remote access protocol. You can control your server using Windows-based server console
remote_control_enabled=on
#
# Turn web-interface on or off
# Default off
web_interface_enabled=on

# Port for web interface.
# Make sure that this port is allowed for incoming connections on your firewall
# Default 5999
web_server_port=5999

# Web server listening network interface
# Default all interfaces
web_server_interface=

# SSL certificate file path
# Default cert.pem
SSL_certificate=cert.pem

# SSL certificate parameter
# Set automatically after certificate generation
SSL_certificate_param=/SHrtziSFeRdvZYLQd/pL

ไฟล์ isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d/cf_room.conf


#
# Camfrog Server configuration file
#
# Copyright (C) 2003-2013, Camshare Inc.
# www.camfrog.com
#

# Server logon name
logon_name=isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d

# Server logon password
logon_password=1834942

# Server serial (for PRO rooms)
serial=

# Camfrog Web Extension serial (for PRO rooms)
web_extension_serial=

# Login for remote room configuration (Using WEB access)
remote_access_login=

# Password for remote room configuration (Using WEB access)
remote_access_password=

# Use individual port number for the room
# Default off
override_room_port=off

# Set the individual port number for the room
# Default 6010
room_port=6010

# Public network interface for incoming connections (efficient if room port is overridden)
# Default all interfaces
public_interface=

# Private network interface for outgoing connections
# Default all interfaces
private_interface=

# This password will be used with /ADDOWNER
# If this value is empty then the /ADDOWNER feature is disabled
add_owner_password=

# Enable typed text commands like /BAN, /TOPIC etc.
# Default on
commands_enabled=off

# Default ban duration for /BAN and /BANIP commands
# hour, day, week, halfmonth, month, year
# Default month

default_ban_time=month

# Prevent users from posting hyperlinks in the chat room
# Default on
disable_hyperlinks=off

# Do not allow users to use audio
# Default off
disable_talk_controls=off

# Maximum allowed user connections
# Default 2000
max_connections_acceptable=2000

# Maximum allowed line breaks per single message
# Default 10
line_breaks_count=10

# Message Of The Day for the room (use 
 for multiline MOTD)
motd=

# Ask "Do you agree? Yes No" for the MOTD when entering a room
# Default off
require_agreement=off

# Do not allow Camfrog Bots
# Default off
deny_bots=off

# Do not allow repeated messages
# Default on
spam_protection=on

# Do not allow users without webcams
# Default off
disable_cams=off

# Only owners allowed to set root topic with /TOPIC (default OP/OP+/OWNER)
# Default off
only_owners_set_topic=off

# Enable chatroom password
# Default off
password_protected_room=off

# Chatroom password
room_password=

# Allowed talk time in seconds (0-120 where 0 is unlimited)
# Default 30

talk_time_limit=30

# Only allow teens in this room
# Default off
teens_only=off

# Time for a /BLOCKMIC command. Default is 900 seconds, possible values 60-86400
# Default 900
block_mic_time=900

# Time for a /PUNISH command. Default is 3600 seconds, possible values 60-86400
# Default 3600
punish_expire_time=3600

# Enable notification about popular users
# Default on
enable_pop_user_notification=on

# Chat room audio mode (0-push-to-talk, 1-push-to-talk for multiple users, 2-hear all visible users)
# Default 0
audio_mode=0

# Allowed number of users talking simultaneously (2-16)
# Default 4
audio_mode1_count=4

# Check chat room accessibility after authorization
# Default on
connection_checker_enabled=on

ตอนนี้เข้า web interface ได้ครับ แต่เวลาใส่ user/pass ไม่สามารถเข้าได้ครับ
พอดีไม่เคยทำาก่อน การจะทำ server camfrog เราต้องสมัครอะไรที่ camfrog.com ก่อนหรือเปล่าครับ

ลำบากหน่อย ที่นี่ไม่ค่อยมีคนปล่อยกบ รอต่อไปครับ :th_059_:

ลองแบบนี้ดูไหมครับโหลดตัว Camfrog Advanced Video Chat Room มาใช้ครับมันมี client ให้ด้วยง่ายต่อการใช้งานครับ
จะใช้งานง่ายกว่าตัวธรรมดาครับ

ห้อง [LEFT][COLOR=#333333]isjrger5g465dsrezgf6z84gf6z6d ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้นิครับ[/COLOR][/LEFT]