Board SMF ต้อง set ค่าอะไรพิเศษ ใน apache หรือ php.ini หรือเปล่าครับ

คือเพิ่งลง server แต่ลองลง board smf แล้วไม่มีปัญหาตอนลงแต่ตอนใช้งาน
เวลากด new topic มันขึ้นว่า board didn’t exit แบบนี้ต้องไปแก้ไขค่าอะไรใน apache หรือ php.ini หรือเปล่าครับ

ไม่นะครับ ตั้งแต่ใช้มา

จะตั้งค่าอะไรไปทำไมครับ

:unsure:

ไม่ต้องตั้งอะไรใน php.ini เท่าที่ดูอาการ อาจจะมีการตั้งค่าในบอร์ดผิดพลาดหรือเปล่าครับ
ลองลงในอีก folder และใช้ db ใหม่ดู ถ้าไม่หายส่งลิงค์มาให้ดูก็ได้ฮะ

เคยเจอ รู้สึกจะเป็นเพราะ mysql มั้งครับ