รับพัฒนา Application ด้วย Node.js

รับพัฒนา Applications ด้วย Node.js สามารถเขียนได้ทั้ง

 • Desktop Application โดยใช้ Electron
 • Mobile Application โดยใช้ React Native
 • Web Application
  ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของระบบที่ต้องการ
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ID Line : indyz
  รัชพงศ์ โอฬารานนท์
  09 เจ็ด 234 180 หก

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.