About the Hosting discussion category

พูดคุยเรื่องโฮสติ้งทั่วไป และประสบการณ์จริงจากการใช้งาน ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดี การเลือกโฮสต์ การชำระเงิน รวมถึงเรื่องของ Cloud, Dedicated Server, Virtual Private Server, Co-location, ISP (Internet Access) และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้