ตามหาแรม 8GB PC3L 10600 ราคา 800-900 10แผง

8GB PC3L 10600 09-10 จำนวล 6 แผง
8GB PC3L 10600 09-11 จำนวล 4 แผง
PM ราคาและขอมูลติดต่อกลับไว้เลยครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.