หาซื้อเคส 2U

#1

ใส่บอร์ด 12"x13" ได้
ใส่ PSU ATX ได้
มือ 1 มือ หรือ 2 ได้หมด

0 Likes

closed #2

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes