ช่วยด้วยครับ vhcs2 อยู่ๆรันเวปไม่ขึ้น

รองรีเครืองก็แล้ว

ลองรีสตาท apache2 แล้วก็ยังไม่ขึ้น

เมือคืนยังดีๆอยู่เลย

วันนี่ตื่นมา มีปัญหาซะงั้น

ไครก็ได้ช่วยทีครับ พอบอกแนวทางเชคก็ยังดี

รบกวนหน่อยนะครับ เดือนร้อนมากกกกกกกกกกกกกก

ขึ้น error ว่าอย่างไรครับ

กดสตาท apache2 ไม่ขึ้นเออเรอครับ

แต่ดูจากเข้าเวป

มันแจ้ง

หมดเวลาการเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ที่ … ตอบรับช้าเกินไป

และโหลดนานมาก

ล่าสุดที่ปรับคือ

New config

ServerLimit 1024

StartServers 10

MinSpareServers 20

MaxSpareServers 40

MaxClients 1024

MaxRequestsPerChild 0

</IfModule>

และใช้งานได้ตลอดครับไม่มีปัญหาและเร็วขึ้น พอมาวันนี่กลับมีปัญหา

พอบอกแนวทางการตรวจสอบก็ได้ครับ จะลองไลเชคดู

ตอน start apache2 มัน error อะไรครับ ลอง copy มาดูครับ

Restarting web server: apache2Warning: DocumentRoot [/var/www/virtual/gipatha.com/electronics/htdocs] does not exist

Warning: DocumentRoot [/var/www/virtual/phuketdestinations.com/phuketdestinations_com/htdocs] does not exist

Warning: DocumentRoot [/var/www/virtual/panzeed.comhtdocs/modeling/htdocs] does not exist

[Fri Sep 03 12:47:13 2010] [warn] NameVirtualHost 192.168.1.3:80 has no VirtualHosts

[Fri Sep 03 12:47:13 2010] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts

… waiting …Warning: DocumentRoot [/var/www/virtual/gipatha.com/electronics/htdocs] does not exist

Warning: DocumentRoot [/var/www/virtual/phuketdestinations.com/phuketdestinations_com/htdocs] does not exist

Warning: DocumentRoot [/var/www/virtual/panzeed.comhtdocs/modeling/htdocs] does not exist

[Fri Sep 03 12:47:24 2010] [warn] NameVirtualHost 192.168.1.3:80 has no VirtualHosts

[Fri Sep 03 12:47:24 2010] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts

แบบนี่ครับ แต่มันขึ้นมาแบบนี่ตลอดอยู่แล้วครับ แต่ก็ใช้งานได้ มีวันนี่และที่เวปอึดๆเปิดไม่ขึ้น

จนปัญญาเลยเลย

โอ๊ /var/www/virtual/phuketdestinations.com/phuketdestinations_com/htdocs เหมือนข้อมูลจะหายนะ

มันขึ้นเตื่อนเฉยๆครับ ยังใช้งานได้ตามปรกติครับ

แต่ตอนนี่คือเวปมันอึดมากครับเข้าไมไ่ด้เลย

ไครก็ได้ครับ ช่วยหน่อยครับ

Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.

This is the main Apache server configuration file. It contains the

configuration directives that give the server its instructions.

See Apache HTTP Server Version 2.2 Documentation - Apache HTTP Server Version 2.2 for detailed information about

the directives.

Do NOT simply read the instructions in here without understanding

what they do. They’re here only as hints or reminders. If you are unsure

consult the online docs. You have been warned.

The configuration directives are grouped into three basic sections:

1. Directives that control the operation of the Apache server process as a

whole (the ‘global environment’).

2. Directives that define the parameters of the ‘main’ or ‘default’ server,

which responds to requests that aren’t handled by a virtual host.

These directives also provide default values for the settings

of all virtual hosts.

3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to

different IP addresses or hostnames and have them handled by the

same Apache server process.

Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many

of the server’s control files begin with “/” (or “drive:/” for Win32), the

server will use that explicit path. If the filenames do not begin

with “/”, the value of ServerRoot is prepended – so “/var/log/apache2/foo.log”

with ServerRoot set to “” will be interpreted by the

server as “//var/log/apache2/foo.log”.

Section 1: Global Environment

The directives in this section affect the overall operation of Apache,

such as the number of concurrent requests it can handle or where it

can find its configuration files.

ServerRoot: The top of the directory tree under which the server’s

configuration, error, and log files are kept.

NOTE! If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)

mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available

at <URL:http://httpd.apache.org/docs-2.1/mod/mpm_common.html#lockfile&gt;);

you will save yourself a lot of trouble.

Do NOT add a slash at the end of the directory path.

ServerRoot “/etc/apache2”

The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.

#<IfModule !mpm_winnt.c>

#<IfModule !mpm_netware.c>

LockFile /var/lock/apache2/accept.lock

#</IfModule>

#</IfModule>

PidFile: The file in which the server should record its process

identification number when it starts.

This needs to be set in /etc/apache2/envvars

PidFile ${APACHE_PID_FILE}

Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.

Timeout 120

KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than

one request per connection). Set to “Off” to deactivate.

KeepAlive On

MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow

during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.

We recommend you leave this number high, for maximum performance.

MaxKeepAliveRequests 100

KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the

same client on the same connection.

KeepAliveTimeout 15

Server-Pool Size Regulation (MPM specific)

prefork MPM

StartServers: number of server processes to start

MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare

MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare

MaxClients: maximum number of server processes allowed to start

MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

<IfModule mpm_prefork_module>

ServerLimit    1024

StartServers     20

MinSpareServers   20

MaxSpareServers   40

MaxClients     1024

MaxRequestsPerChild  0

</IfModule>

worker MPM

StartServers: initial number of server processes to start

MaxClients: maximum number of simultaneous client connections

MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare

MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare

ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process

MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves

<IfModule mpm_worker_module>

StartServers     20

MaxClients     1024

MinSpareThreads   25

MaxSpareThreads   75 

ThreadsPerChild   25

MaxRequestsPerChild  0

</IfModule>

These need to be set in /etc/apache2/envvars

User ${APACHE_RUN_USER}

Group ${APACHE_RUN_GROUP}

AccessFileName: The name of the file to look for in each directory

for additional configuration directives. See also the AllowOverride

directive.

AccessFileName .htaccess

The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being

viewed by Web clients.

<Files ~ “^.ht”>

Order allow,deny

Deny from all

</Files>

DefaultType is the default MIME type the server will use for a document

if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.

If your server contains mostly text or HTML documents, “text/plain” is

a good value. If most of your content is binary, such as applications

or images, you may want to use “application/octet-stream” instead to

keep browsers from trying to display binary files as though they are

text.

DefaultType text/plain

HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses

e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).

The default is off because it’d be overall better for the net if people

had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that

each client request will result in AT LEAST one lookup request to the

nameserver.

HostnameLookups Off

ErrorLog: The location of the error log file.

If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>

container, error messages relating to that virtual host will be

logged here. If you do define an error logfile for a <VirtualHost>

container, that host’s errors will be logged there and not here.

ErrorLog /var/log/apache2/error.log

LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.

Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,

alert, emerg.

LogLevel warn

Include module configuration:

Include /etc/apache2/mods-enabled/*.load

Include /etc/apache2/mods-enabled/*.conf

Include all the user configurations:

Include /etc/apache2/httpd.conf

Include ports listing

Include /etc/apache2/ports.conf

The following directives define some format nicknames for use with

a CustomLog directive (see below).

If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i

LogFormat “%v:%p %h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"” vhost_combined

LogFormat “%h %l %u %t "%r" %>s %b "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"” combined

LogFormat “%h %l %u %t "%r" %>s %b” common

LogFormat “%{Referer}i -> %U” referer

LogFormat “%{User-agent}i” agent

Define an access log for VirtualHosts that don’t define their own logfile

CustomLog /var/log/apache2/other_vhosts_access.log vhost_combined

Customizable error responses come in three flavors:

1) plain text 2) local redirects 3) external redirects

Some examples:

#ErrorDocument 500 “The server made a boo boo.”

#ErrorDocument 404 /missing.html

#ErrorDocument 404 “/cgi-bin/missing_handler.pl”

#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html

Putting this all together, we can internationalize error responses.

We use Alias to redirect any /error/HTTP_<error>.html.var response to

our collection of by-error message multi-language collections. We use

includes to substitute the appropriate text.

You can modify the messages’ appearance without changing any of the

default HTTP_<error>.html.var files by adding the line:

Alias /error/include/ “/your/include/path/”

which allows you to create your own set of files by starting with the

/usr/share/apache2/error/include/ files and copying them to /your/include/path/,

even on a per-VirtualHost basis. The default include files will display

your Apache version number and your ServerAdmin email address regardless

of the setting of ServerSignature.

The internationalized error documents require mod_alias, mod_include

and mod_negotiation. To activate them, uncomment the following 30 lines.

Alias /error/ “/usr/share/apache2/error/”

<Directory “/usr/share/apache2/error”>

AllowOverride None

Options IncludesNoExec

AddOutputFilter Includes html

AddHandler type-map var

Order allow,deny

Allow from all

LanguagePriority en cs de es fr it nl sv pt-br ro

ForceLanguagePriority Prefer Fallback

</Directory>

ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var

ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var

ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var

ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var

ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var

ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var

ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var

ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var

ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var

ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var

ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var

ErrorDocument 415 /error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var

ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var

ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var

ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var

ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var

ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var

Include of directories ignores editors’ and dpkg’s backup files,

see README.Debian for details.

Include generic snippets of statements

Include /etc/apache2/conf.d/

Include the virtual host configurations:

Include /etc/apache2/sites-enabled/

เอาไฟล์ apache ให้ดูครับ

มีไครพอทราบบ้างครับ

มีแต่ warning ไม่มี error

ลองลด MaxClients เหลือซัก 256 ดูก่อนว่า start ขึ้นปกติมั้ย

ถ้าขึ้นแล้วก็เปิดดู server-status ว่ามี request เว็บใหนผิดปกติหรือเปล่า

อาวกำ ขึ้นมาและ

ผมลองตั้ง 128 ดู

ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ ขอบคุณมากทุกๆท่านๆที่ช่วยเหลือ

ขอถามเพิ่มว่า " MaxClients เหลือซัก 256 "

มันคืออะไรครับอยากทราบ โดยละเอียด

The MaxClients directive sets the limit on the number of simultaneous requests that will be served. Any connection attempts over the MaxClients limit will normally be queued, up to a number based on the ListenBacklog directive. Once a child process is freed at the end of a different request, the connection will then be serviced.

http://httpd.apache…mpm_common.html

กรณีนี้ที่เป็นไปได้คือ อาจจะมี Connection ที่เข้ามามากในระบบจนระบบมัน Process ไม่ทัน เครื่องเลยเดี้ยง. ท่านข้างบนก็เลยบอกว่า ให้ลองเข้าไปดูว่ามีเว็บไหน Request มาแปลกๆหรือเปล่า

มันมีสูตร config apache แบบเมพขิงๆ ที่บอกให้ปรับ MaxClients เป็น 1024 แล้วหลายๆคนก็เอาไปทำตามโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไร

นั้นแหละครับที่แก้ไข หลังจากที่ปรับก็ใช้งานได้ ok เลยครับ

ผ่านไปราวๆ 20วัน คือวันนี่เวปดับ ><

อาจจะเป็นที่เครืองรับไม่ไหว จริงๆ