ใครมีสคริป เช็ครหัสบัตรประชาชน มั้งครับ

อิๆๆ เจอละครับผม

<?
function checkID($id) {
if(strlen($id) != 13) return false;
for($i=0, $sum=0; $i<12;$i++)
$sum += (int)($id{$i})*(13-$i);
if((11-($sum%11))%10 == (int)($id{12}))
return true;
return false;
}
?>
<form action=”?” method=”get”>
รหัสประจำตัวประชาชน : <input type=”text” name=”txtID” />

<input type=”submit” value=”ตรวจสอบ” />
</form>
<?
if(isset($_GET[’txtID’])) {
if(checkID($_GET[’txtID’]))
echo “รหัสถูกต้องครับ”;
else
echo “รหัสที่คุณกรอกไม่ถูกต้องครับ”;
}
?>