ชำแหละ พ.ร.บ.คอมฯ "ส.ผู้ดูแลเว็บ ไทย" หวังให้กฎหมายเป็นธรรม

“การแก้ไขความไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเรื่องจะแก้ไขอำนาจเจ้าหน้าที่ให้รัดกุมมากขึ้น” เป็นคำมั่นสัญญาประการหนึ่งที่ ศ.ดร.สิทธิชัย โภคไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และกรรมการคณะกรรมาธิ การ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ… ได้ประกาศไว้ในวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประชุมรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ในวาระแรก

วันนั้น อาจารย์สิทธิชัย กล่าวว่า พร้อมจะแก้ไขความไม่สมบูรณ์ของร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ พ.ศ… ให้หมดข้อคลางแคลงใจในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งจะแก้ไขการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และจะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นหลังจากสมาชิก สนช. หลายคนได้แสดงความเป็นห่วงในประเด็นอำนาจของเจ้าพนักงาน

อย่างไรก็ตาม ถ้าใครติดตามกระบวนการในการยกร่าง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ… มาตลอดแล้วจะทราบว่า ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก สนช. เท่านั้น ที่ได้แสดงความเป็นห่วงและเสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขสาระ สำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพราะ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในฐานะองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทยก็ได้แสดงความเป็นห่วงและเสนอให้มีการพิจารณาแก้ไขสาระสำคัญเช่นกัน

ดังนั้น วันนี้ ลองมาดูกันว่าสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ… ฉบับที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของ สนช. ในวาระแรกอย่างไร และต้องการให้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ในมาตราไหน และกระบวนการต่อจากนี้ จะมีขั้นตอนการดำเนินการแบบใดเพื่อให้ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ… รับฟังข้อเสนอ

ตืดตามอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณสำหรับข่าวสารนี้ครับ

+1 ให้ในข้อมูลข่าวสารที่ดีๆ ครับ