ที่บ. เช่าที่วาง แต่ไม่ได้หักภาษี ไว้ (มันต้องหักหรือไม่ต้องหักครับ)

ที่บ. เช่าที่วาง แต่ไม่ได้หักภาษี ไว้ (มันต้องหักหรือไม่ต้องหักครับ)
ถ้าต้องหักแล้ว ตอนบัญชี ทำเอกสารเค้าไม่ได้หัก ไว้ จะมีผลยังไงบ้าง

ตาม กฎหมาย บริษัทนั้นต้องหัก แต่ถ้าเขาไม่หัก มันก็เรื่องของเขา เขาผิด เราไม่ผิด ดีเสียอีกไม่ต้องหัก ไม่ต้องขอคืนภาษี

ถ้าผู้จ่ายเงิน เป็นนิติบุคคล(อย่างบริษัิท) จะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ครับ
หากไม่หัก แล้วโดนตรวจสอบเจอ จะต้องจ่ายค่าปรับและภาษีที่ไม่ได้หักไว้ครับ

ยอดบิลเกิน 1000 นิติบุคคลผู้จ่าย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ และนำส่งครับ

หัก ณ ที่จ่าย เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จ่าย
ถ้าไม่ได้หัก ความผิดจะเกิดกับผู้จ่ายเงินคนเดียว ผู้รับเงินไม่มีความผิดครับ