ท่านเทพช่วยแปลศัพท์เทคนิคทีครับ

[COLOR=#000000][FONT=Lucida Grande]เป็นการตั้งค่าเชื่อมกับ server ให้สร้าง User ใน DA แบบ Auto ใน Boxbilling ครับ ผมอ่านออกบ้าง ไม่ออกบ้าง เพราะมีศัพท์เทคนิคปนอยู่ :875328cc: [/FONT][/COLOR]

[LIST]
[*]Go to [I]Configuration -> Hosting plans and servers -> New server[/I] tab
[/LIST]
[B]Name[/B]
Give name to your server for your own reference.

[B]Hostname[/B]
Your server hostname. Used to connect and generate link to control panel. Can also be IP address if does not have assigned hostname.

[B]IP Address[/B]
Your server ip address, ie: 213.129.14.55 This is the most important server setting. API uses this IP to connect to server manager.

[B]Assigned IP Addresses:[/B]
List the IP Addresses assigned to the server here, t hese are used to check which domains in BoxBilling are pointing to your server.

[B]Server access[/B]
If you are reseller on server choose [I]I am reseller on this server and cannot setup other reseller accounts[/I] option. Choose this option if you are not sure when you are reseller or not. Choose[I]I have root access on this server and can setup other reseller accounts[/I] when you are root on server.

[B]Enable/Disable[/B]
Disabled servers will not be listed in drop down menus.

[B]Nameservers[/B]
Primary/Secondary/Tertiary/Quaternary Nameservers - these are the nameservers for this server, eg. ns1.yourdomain.com and ns2.yourdomain.com - used in welcome email and when registering domains

[B]Server Manager[/B]
Type of server manager installed on server.

[B]Server Manager username[/B]
Username to connect to server manager API. Usually name you use to connect to your control panel. (root/reseller)

[B]Server Manager password[/B]
Password for user to connect to server manager API. Leave this field blank for cPanel/Whm manager.

[B]Access Hash[/B]
Used only with cPanel/Whm manager instead of password. This is also known as “Remote access key” you can find it at WHM.

ภาษาพื้นๆ ทั้งนั้นเลยครับ ถามพี่ google ได้เลย