ททท. ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง

ชื่อหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพฯ

ชื่อเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ สำหรับระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

http://process.gprocurement.go.th/EPROCWeb/jsp/FPRO9951A_2.jsp?tor_project_id=54024001884

เอามาให้ดูเผื่อสนใจกันครับ

ขอบคุณครับ