Proen ออก Inter เน่าหรือปล่าวคะ

คือ เมื่อวาน inter ได้ถึงสองทุ่มแล้ว ออก inter ไม่ได้จนถึงวันนี้

เว็บในปกติค่ะ สงสัยว่ามีการจำกัดบางเวลาหรือปล่าวคะ

ip 202.170.122.xxx