ช่วยด้วยครับ php:error

<?php
if (isset($_POST[“send”])){
if (validate_form($err))
process_form();
else{
echo ‘<font color =“red”>เกิดข้อผิดผลาด
’;
echo $err."</font>";
show_form();
}
}
else { show_form();}
function validate_form(&$err){
$err="";
if (!is_uploaded_file($_files[‘userfile’][‘tmp_name’])){
$err.=“ส่งไฟล์ไม่สำเร็จ เหตุผลคือ”;
if (($_FILES[‘userfile’][‘error’]==UPLOAD_ERR_INI_SIZE ) OR
($_FILES[‘userfile’][‘error’]==UPLOAD_ERR_FORM_SIZE))

		$err .="ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด

";
elseif ($_FILES[‘userfile’][‘error’]==upload_err_partial)
$err.=“ข้อมูลของไฟล์ถูกส่งมาไม่ครบ
”;
elseif ($_FILES[‘userfile’][‘error’]==upload_err_no_file)
$err.=“คุณไม่ได้เลือกไฟล์ที่จะส่ง
”;
}
else{
define(“MAX_SIZE”,500000);
if($_FILES[‘userfile’][‘size’]>MAX_SIZE)
$err.="ส่งไฟล์ไม่สำเร็จ

ERROR ยังไงหละครับ

เปิดกับ IE เเล้วมันขึ้น
Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in C:\webroot\process_uploaded_file.php on line 56
อะครับ ผมก็ผิมตามหนังสือครับเเล้ว ทำไมมันerror ครับ งง

ตรงนี้ผิด ลองดูดีๆครับ
function show_form(){

ได้เเล้วครับ ขอบคุณมากครับที่ตรง
function show_form(){
echo <<<HTMLBLOCK
<h3>ทดสอบการอัพโหลดไฟล์</h3>
<form action ="{$_SERVER[‘PHP_SELF’]}"method="post"
enctype=“multipart/form-data”>

&lt;input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="500000"&gt;
	ไฟล์ที่ต้องการส่ง&lt;input name="userfile" type="file"&gt;