ช่วยเซต my.cnf หน่อยครับ

ของเดิมเป็นแบบนี้ครับ

[client]
#password = 
port=3306
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
#default-character-set = utf8

[mysqld]
default-character-set = utf8
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
basedir=/usr
datadir=/var/lib/mysql
skip-locking
skip-networking
skip-innodb
query_cache_type=1
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
# max_connections=500
# Reduced to 200 as memory will not be enough for 500 connections.
# memory=key_buffer+(sort_buffer_size+read_buffer_size)*max_connections
# which is now: 64 + (1 + 1) * 200 = 464 MB
# max_connections = approx. MaxClients setting in httpd.conf file
# Default set to 100.
max_connections=500
#interactive_timeout=180
interactive_timeout=100
#wait_timeout=180
#wait_timeout=100
# Reduced wait_timeout to prevent idle clients holding connections.
#wait_timeout=30
wait_timeout=15
connect_timeout=10
# max_connect_errors is set to 10 by default
#max_connect_errors=10
#table_cache=256
#table_cache=1024
# Checked opened tables and adjusted accordingly after running for a while.
table_cache=512
#tmp_table_size=32M by default
#thread_cache=128
# Reduced it to 32 to prevent memory hogging. Also, see notes below.
thread_cache=32
# key_buffer=258M
# Reduced it by checking current size of *.MYI files, see notes below.
key_buffer=128M
# Commented out the buffer sizes and keeping the default.
# sort_buffer_size=2M by default.
sort_buffer_size=1M
# read_buffer_size=128K by default.
read_buffer_size=1M
# 1Mb of read_rnd_buffer_size for 1GB RAM -- see notes below.
# read_rnd_buffer_size=256K by default.
#read_rnd_buffer_size=1M
# myisam_sort_buffer_size used for ALTER, OPTIMIZE, REPAIR TABLE commands.
# myisam_sort_buffer_size=8M by default.
#myisam_sort_buffer_size=64M
# thread_concurrency = 2 * (no. of CPU)
thread_concurrency=8
# log slow queries is a must. Many queries that take more than 2 seconds. 
# If so, then your tables need enhancement.
log_slow_queries=/var/log/mysqld.slow.log
long_query_time=2

[safe_mysqld]
open_files_limit=8192

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet=16M

[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates

[isamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[myisamchk]
key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout

ขอบคุณครับ

แล้วประมาณการใช้งานเป็ฯอย่างไรครับ

ตอนนี้ cpu ขึ้นอยู่ที่ 2.00-5.00 ครับ แรมบางทีก็เต็มครับผม

เค้าหมายถึงว่าใช้อะไรบ้าง -*-’

อ่าครับเป็นเว็บลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเว็บ Board กับ WP ครับ

ถ้า RAM ไม่เยอะ 1-2GB ลองนี่


[mysqld]
default-character-set = utf8

key_buffer = 16K
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 1024
sort_buffer_size = 64K
read_buffer_size = 256K
read_rnd_buffer_size = 256K
net_buffer_length = 2K
thread_stack = 64K

tmp_table_size=32M
max_tmp_tables=32

skip-bdb
skip-locking
skip-innodb
skip-external-locking

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M

[mysql]
no-auto-rehash
#safe-updates

[isamchk]
key_buffer = 16M
sort_buffer_size = 8M

[myisamchk]
key_buffer = 16M
sort_buffer_size = 8M

[mysqlhotcopy]
interactive-timeout