รบกวนผู้รู้ช่วยดู mod_sql_mysql.c ของ proftpd ให้หน่อยคับ

พอดีจะใช้งาน module mod_sql_mysql.c ของ proftpd ใช้เชื่อมโยงกับ database พอ start service แล้วมันขึ้น

  • Fatal: LoadModule: error loading module ‘mod_sql_mysql.c’: Operation not permitted on line 61 of ‘/etc/proftpd.conf’

ไม่ทราบว่าแก้ไขยังไงคับ

[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]This can happen if you forget to use the [/FONT][/COLOR]LoadModule[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman] directive in your [/FONT][/COLOR]proftpd.conf[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman] prior to using directives from the module. If you are using [/FONT][/COLOR]LoadModule[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman], the error message may look like:[/FONT][/COLOR] LoadModule: error loading module ‘mod_sql_mysql.c’: permission denied on line 65 of proftpd.conf
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]Check the [/FONT][/COLOR]libexec/[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman] directory where you installed [/FONT][/COLOR]proftpd[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman], to see if the appropriate [/FONT][/COLOR].la[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman] and/or [/FONT][/COLOR].so[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman] files are present. Then check your dynamic loader configuration file ([/FONT][/COLOR][I]e.g. /etc/ld.so.conf on Linux) and make sure that thelibexec/ directory is configured, so that the dynamic loader knows to look in the correct locations. Note that the LD_LIBRARY_PATH and/or LD_RUN_PATH environment variables may also be used to inform the dynamic loader of proftpd’s libexec/ directory.[/I]