JAVA Certified Programmer

สอบรับ “JAVA Certified”
รับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษา

รายละเอียด
http://technopolis.sut.ac.th/TNProject/SCJP5/index.php

ปัจจุบันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Software Industry Promotion Agency หรือ SIPA) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสู่ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยผลักดันให้มีการส่งเสริมบุคลากรให้เพิ่มความสามารถในการพัฒนา JAVA Technology และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเพิ่มจำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โครงการ JAVA Certified Programmer จึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาจำนวนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความรู้ ความสามารถบนพื้นฐาน JAVA Technology ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างศักยภาพ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

โครงการอบรม JAVA Certified Programmer เพื่อพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคอีสานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล จึงได้จัดขึ้น โดย SIPA จะให้การสนับสนุนทางด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด และดำเนินการจัดอบรมและสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย ในปีนี้ได้ขยายการดำเนินโครงการมาที่จังหวดนครราชสีมา ร่วมกับ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญ นักศึกษา ครู-อาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เข้าร่วมโครงการอบรม JAVA Certified Programmer ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์:
1.

น่าสนใจครับ น้องมีน
เสียดาย java ไม่กระดิกเลย 555