สอบถาม Error บน ubuntu ครับ

รายละเอียดเป็นดังนี้ครับ

Core™2 Duo CPU E7600 @ 3.06GHz
RAm 4 GB
HDD 500GB

เริ่มจะมีปัญหาตั้งแต่ Nov 9 08:24:11 จนถึงเวลา Nov 9 09:18:35 ครับ

ผมแก้ไขด้วยวิธีการ restart เครื่อง โดยการกดปุ่ม Power ครับแล้วเปิดเครื่องใหม่
อาการคือ ค้างชนิดที่ว่า ช้ามากเหมือนเครื่องพยายามโหลดอะไรสักอย่าง(HDD ไฟติดตลอด)พยายามจะกดดู Process ก็ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ จึงไม่แน่ใจว่าโหลดอะไรอยู่ครับ
แต่ตอนนี้อยากทราบปัญหาจริง ๆว่ามันเกิดจากอะไรครับ ใช้งานมาได้ประมาณ 3 เดือนไม่เคยปิด
log เป็นดังนี้ครับ (var/log/message)

Nov 8 12:22:52 myComputerName kernel: [4149232.645202] evince[24850]: segfault at 68 ip 00007fcd766e649d sp 00007ffff7c489b0 error 4 in libevview.so.3.0.0[7fcd766ca000+3d000]
Nov 9 03:04:21 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: Called
Nov 9 03:04:21 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: username = [thales2]
Nov 9 07:25:38 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: Called
Nov 9 07:25:38 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: username = [user3]
Nov 9 08:24:11 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: Called
Nov 9 08:24:11 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: username = [t03000002522]
Nov 9 08:32:37 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: Called
Nov 9 08:33:51 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: username = [t03000002522]
Nov 9 08:43:05 myComputerName rsyslogd: [origin software=“rsyslogd” swVersion=“4.2.0” x-pid=“1013” x-info=“http://www.rsyslog.com”] rsyslogd was HUPed, type ‘lightweight’.
Nov 9 08:47:43 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: Called
Nov 9 08:47:44 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: username = [sysadmin]
Nov 9 08:48:45 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: Called
Nov 9 08:48:45 myComputerName xrdp-sesman: pam_sm_authenticate: username = [sysadmin]
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540044] wnck-applet D 00000001192b334a 0 1748 1 0x00000000
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540048] ffff8800d7c35118 0000000000000086 ffff880100000000 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540051] ffff8800d7c35fd8 0000000000015b80 ffff8800d7c35fd8 ffff8800d7c2dbc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540054] 0000000000015b80 0000000000015b80 ffff8800d7c35fd8 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540057] Call Trace:
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540063] [<ffffffff8158c4d3>] io_schedule+0x73/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540067] [<ffffffff812a699c>] get_request_wait+0xcc/0x1a0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540070] [<ffffffff81080760>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540073] [<ffffffff812a0747>] ? elv_merge+0x1d7/0x210
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540076] [<ffffffff812a6b03>] __make_request+0x93/0x4b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540078] [<ffffffff812a56f3>] generic_make_request+0x1b3/0x530
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540081] [<ffffffff811059a3>] ? mempool_alloc+0x63/0x140
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540084] [<ffffffff8158e64e>] ? _raw_spin_lock+0xe/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540086] [<ffffffff812a5af2>] submit_bio+0x82/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540089] [<ffffffff81131263>] swap_writepage+0x83/0xd0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540091] [<ffffffff81111293>] pageout+0x123/0x280
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540093] [<ffffffff8111188a>] shrink_page_list+0x29a/0x580
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540096] [<ffffffff8114bcf1>] ? mem_cgroup_del_lru_list+0x21/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540098] [<ffffffff8114bdf9>] ? mem_cgroup_del_lru+0x39/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540101] [<ffffffff811103bb>] ? isolate_lru_pages+0xdb/0x260
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540103] [<ffffffff81111e3d>] shrink_inactive_list+0x2cd/0x7f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540107] [<ffffffff8104f262>] ? enqueue_entity+0x132/0x1b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540109] [<ffffffff8110c25a>] ? determine_dirtyable_memory+0x1a/0x30
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540111] [<ffffffff8110c307>] ? get_dirty_limits+0x27/0x2f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540114] [<ffffffff811101a2>] ? get_scan_count+0x172/0x2b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540116] [<ffffffff8111250b>] shrink_zone+0x1ab/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540118] [<ffffffff8111348a>] shrink_zones+0x6a/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540120] [<ffffffff811135a6>] do_try_to_free_pages+0x96/0x470
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540122] [<ffffffff81113b2b>] try_to_free_pages+0x6b/0x70
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540124] [<ffffffff8110a093>] __alloc_pages_slowpath+0x2d3/0x590
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540127] [<ffffffff8110a4ea>] __alloc_pages_nodemask+0x19a/0x1f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540130] [<ffffffff8113c87a>] alloc_pages_current+0x9a/0x100
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540132] [<ffffffff811093be>] __get_free_pages+0xe/0x50
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540135] [<ffffffff81167194>] __pollwait+0xb4/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540138] [<ffffffff81528348>] unix_poll+0x28/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540141] [<ffffffff8148922a>] sock_poll+0x1a/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540143] [<ffffffff81166795>] do_poll+0x115/0x2c0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540145] [<ffffffff81167555>] do_sys_poll+0x175/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540147] [<ffffffff811670e0>] ? __pollwait+0x0/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540149] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540151] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540153] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540155] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540157] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540159] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540161] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540163] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540165] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540168] [<ffffffff812933c8>] ? apparmor_file_permission+0x18/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540171] [<ffffffff8108ad1b>] ? ktime_get_ts+0xab/0xe0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540173] [<ffffffff811665fd>] ? poll_select_set_timeout+0x8d/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540175] [<ffffffff8158ec0e>] ? common_interrupt+0xe/0x13
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540177] [<ffffffff8116780c>] sys_poll+0x7c/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540181] [<ffffffff8100a0f2>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540206] update-notifi D 00000001192b331a 0 4454 4267 0x00000000
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540209] ffff8800c6c77128 0000000000000086 0000001000000001 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540212] ffff8800c6c77fd8 0000000000015b80 ffff8800c6c77fd8 ffff8800c3fb16f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540215] 0000000000015b80 0000000000015b80 ffff8800c6c77fd8 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540217] Call Trace:
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540220] [<ffffffff8158c4d3>] io_schedule+0x73/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540222] [<ffffffff812a699c>] get_request_wait+0xcc/0x1a0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540224] [<ffffffff81080760>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540226] [<ffffffff812a0747>] ? elv_merge+0x1d7/0x210
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540228] [<ffffffff812a6b03>] __make_request+0x93/0x4b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540231] [<ffffffff812a56f3>] generic_make_request+0x1b3/0x530
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540233] [<ffffffff811059a3>] ? mempool_alloc+0x63/0x140
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540235] [<ffffffff8158e64e>] ? _raw_spin_lock+0xe/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540237] [<ffffffff812a5af2>] submit_bio+0x82/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540239] [<ffffffff81131263>] swap_writepage+0x83/0xd0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540241] [<ffffffff81111293>] pageout+0x123/0x280
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540243] [<ffffffff8111188a>] shrink_page_list+0x29a/0x580
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540246] [<ffffffff81111e3d>] shrink_inactive_list+0x2cd/0x7f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540248] [<ffffffff8110c25a>] ? determine_dirtyable_memory+0x1a/0x30
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540251] [<ffffffff8110c307>] ? get_dirty_limits+0x27/0x2f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540253] [<ffffffff811101a2>] ? get_scan_count+0x172/0x2b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540255] [<ffffffff8111250b>] shrink_zone+0x1ab/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540258] [<ffffffff811a460c>] ? mb_cache_shrink_fn+0x15c/0x160
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540261] [<ffffffff8111348a>] shrink_zones+0x6a/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540263] [<ffffffff811135a6>] do_try_to_free_pages+0x96/0x470
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540265] [<ffffffff81113b2b>] try_to_free_pages+0x6b/0x70
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540267] [<ffffffff8110a093>] __alloc_pages_slowpath+0x2d3/0x590
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540270] [<ffffffff8110a4ea>] __alloc_pages_nodemask+0x19a/0x1f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540273] [<ffffffff810850f2>] ? hrtimer_cancel+0x22/0x30
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540275] [<ffffffff8113c87a>] alloc_pages_current+0x9a/0x100
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540277] [<ffffffff811093be>] __get_free_pages+0xe/0x50
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540279] [<ffffffff81167194>] __pollwait+0xb4/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540282] [<ffffffff8118e1ea>] inotify_poll+0x5a/0x70
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540284] [<ffffffff81166795>] do_poll+0x115/0x2c0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540287] [<ffffffff81167555>] do_sys_poll+0x175/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540289] [<ffffffff811670e0>] ? __pollwait+0x0/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540291] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540293] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540295] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540297] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540299] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540301] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540303] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540305] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540306] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540309] [<ffffffff811237f9>] ? handle_mm_fault+0x1b9/0x440
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540311] [<ffffffff812933c8>] ? apparmor_file_permission+0x18/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540313] [<ffffffff8108ad1b>] ? ktime_get_ts+0xab/0xe0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540315] [<ffffffff811665fd>] ? poll_select_set_timeout+0x8d/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540317] [<ffffffff8116780c>] sys_poll+0x7c/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540320] [<ffffffff8100a0f2>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540338] Xvnc D 00000001192b32cb 0 31682 31680 0x00000004
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540341] ffff88008f927018 0000000000000082 0000000000000000 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540344] ffff88008f927fd8 0000000000015b80 ffff88008f927fd8 ffff880064a544d0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540346] 0000000000015b80 0000000000015b80 ffff88008f927fd8 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540349] Call Trace:
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540351] [<ffffffff8158c4d3>] io_schedule+0x73/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540353] [<ffffffff812a699c>] get_request_wait+0xcc/0x1a0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540355] [<ffffffff81080760>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540358] [<ffffffff812a0747>] ? elv_merge+0x1d7/0x210
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540360] [<ffffffff812a6b03>] __make_request+0x93/0x4b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540362] [<ffffffff812a56f3>] generic_make_request+0x1b3/0x530
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540364] [<ffffffff811059a3>] ? mempool_alloc+0x63/0x140
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540366] [<ffffffff8158e64e>] ? _raw_spin_lock+0xe/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540368] [<ffffffff812a5af2>] submit_bio+0x82/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540371] [<ffffffff81131263>] swap_writepage+0x83/0xd0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540373] [<ffffffff81111293>] pageout+0x123/0x280
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540375] [<ffffffff8111188a>] shrink_page_list+0x29a/0x580
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540377] [<ffffffff81111e3d>] shrink_inactive_list+0x2cd/0x7f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540379] [<ffffffff8111209b>] ? shrink_inactive_list+0x52b/0x7f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540382] [<ffffffff811101a2>] ? get_scan_count+0x172/0x2b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540384] [<ffffffff8111250b>] shrink_zone+0x1ab/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540386] [<ffffffff811a460c>] ? mb_cache_shrink_fn+0x15c/0x160
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540388] [<ffffffff8111348a>] shrink_zones+0x6a/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540391] [<ffffffff811135a6>] do_try_to_free_pages+0x96/0x470
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540393] [<ffffffff81113b2b>] try_to_free_pages+0x6b/0x70
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540395] [<ffffffff8110a093>] __alloc_pages_slowpath+0x2d3/0x590
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540397] [<ffffffff8110a4ea>] __alloc_pages_nodemask+0x19a/0x1f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540400] [<ffffffff8104f058>] ? enqueue_sleeper+0x158/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540402] [<ffffffff8113c87a>] alloc_pages_current+0x9a/0x100
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540404] [<ffffffff811093be>] __get_free_pages+0xe/0x50
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540406] [<ffffffff81167194>] __pollwait+0xb4/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540409] [<ffffffff81528348>] unix_poll+0x28/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540411] [<ffffffff8148922a>] sock_poll+0x1a/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540413] [<ffffffff81166db2>] do_select+0x3a2/0x6d0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540415] [<ffffffff8158e64e>] ? _raw_spin_lock+0xe/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540417] [<ffffffff8104ddad>] ? task_rq_lock+0x5d/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540419] [<ffffffff811670e0>] ? __pollwait+0x0/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540421] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540423] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540425] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540427] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540429] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540431] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540433] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540435] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540437] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540439] [<ffffffff81167ac3>] core_sys_select+0x1c3/0x2f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540441] [<ffffffff812933c8>] ? apparmor_file_permission+0x18/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540444] [<ffffffff81167e47>] sys_select+0x47/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540446] [<ffffffff81155da8>] ? vfs_writev+0x48/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540448] [<ffffffff81155ed1>] ? sys_writev+0x51/0xb0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540450] [<ffffffff8100a0f2>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540475] gnome-setting D 00000001192b32e6 0 20632 1 0x00000000
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540477] ffff8800d5549118 0000000000000086 ffff880000000000 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540480] ffff8800d5549fd8 0000000000015b80 ffff8800d5549fd8 ffff8800060d2de0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540483] 0000000000015b80 0000000000015b80 ffff8800d5549fd8 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540485] Call Trace:
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540487] [<ffffffff8158c4d3>] io_schedule+0x73/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540489] [<ffffffff812a699c>] get_request_wait+0xcc/0x1a0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540492] [<ffffffff81080760>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540494] [<ffffffff812a0747>] ? elv_merge+0x1d7/0x210
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540496] [<ffffffff812a6b03>] __make_request+0x93/0x4b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540498] [<ffffffff8158ec0e>] ? common_interrupt+0xe/0x13
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540500] [<ffffffff812a56f3>] generic_make_request+0x1b3/0x530
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540502] [<ffffffff811059a3>] ? mempool_alloc+0x63/0x140
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540505] [<ffffffff8158e64e>] ? _raw_spin_lock+0xe/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540507] [<ffffffff812a5af2>] submit_bio+0x82/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540509] [<ffffffff81131263>] swap_writepage+0x83/0xd0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540511] [<ffffffff81111293>] pageout+0x123/0x280
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540513] [<ffffffff8111188a>] shrink_page_list+0x29a/0x580
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540515] [<ffffffff8114bcf1>] ? mem_cgroup_del_lru_list+0x21/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540518] [<ffffffff8114bdf9>] ? mem_cgroup_del_lru+0x39/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540520] [<ffffffff811103bb>] ? isolate_lru_pages+0xdb/0x260
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540522] [<ffffffff81111e3d>] shrink_inactive_list+0x2cd/0x7f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540525] [<ffffffff810439c8>] ? flush_tlb_page+0x48/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540527] [<ffffffff8110c25a>] ? determine_dirtyable_memory+0x1a/0x30
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540530] [<ffffffff8110c307>] ? get_dirty_limits+0x27/0x2f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540532] [<ffffffff811101a2>] ? get_scan_count+0x172/0x2b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540534] [<ffffffff8111250b>] shrink_zone+0x1ab/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540536] [<ffffffff811a460c>] ? mb_cache_shrink_fn+0x15c/0x160
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540538] [<ffffffff8111348a>] shrink_zones+0x6a/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540541] [<ffffffff811135a6>] do_try_to_free_pages+0x96/0x470
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540543] [<ffffffff81113b2b>] try_to_free_pages+0x6b/0x70
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540545] [<ffffffff8110a093>] __alloc_pages_slowpath+0x2d3/0x590
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540548] [<ffffffff8110a4ea>] __alloc_pages_nodemask+0x19a/0x1f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540550] [<ffffffff8113c87a>] alloc_pages_current+0x9a/0x100
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540552] [<ffffffff811093be>] __get_free_pages+0xe/0x50
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540554] [<ffffffff81167194>] __pollwait+0xb4/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540557] [<ffffffff81528348>] unix_poll+0x28/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540559] [<ffffffff8148922a>] sock_poll+0x1a/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540561] [<ffffffff81166795>] do_poll+0x115/0x2c0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540563] [<ffffffff81167555>] do_sys_poll+0x175/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540565] [<ffffffff811670e0>] ? __pollwait+0x0/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540567] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540569] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540571] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540573] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540575] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540577] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540579] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540581] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540582] [<ffffffff811671d0>] ? pollwake+0x0/0x60
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540585] [<ffffffff812933c8>] ? apparmor_file_permission+0x18/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540587] [<ffffffff8108ad1b>] ? ktime_get_ts+0xab/0xe0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540589] [<ffffffff811665fd>] ? poll_select_set_timeout+0x8d/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540591] [<ffffffff8116780c>] sys_poll+0x7c/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540594] [<ffffffff8100a0f2>] system_call_fastpath+0x16/0x1b
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540701] javaws.real D 00000001192b3331 0 29709 1 0x00000000
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540703] ffff8801154193c8 0000000000000086 ffff880000000000 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540706] ffff880115419fd8 0000000000015b80 ffff880115419fd8 ffff880107564000
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540709] 0000000000015b80 0000000000015b80 ffff880115419fd8 0000000000015b80
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540711] Call Trace:
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540713] [<ffffffff8158c4d3>] io_schedule+0x73/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540716] [<ffffffff812a699c>] get_request_wait+0xcc/0x1a0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540718] [<ffffffff81080760>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540720] [<ffffffff812a0747>] ? elv_merge+0x1d7/0x210
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540722] [<ffffffff812a6b03>] __make_request+0x93/0x4b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540724] [<ffffffff812a56f3>] generic_make_request+0x1b3/0x530
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540726] [<ffffffff811059a3>] ? mempool_alloc+0x63/0x140
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540729] [<ffffffff8158e64e>] ? _raw_spin_lock+0xe/0x20
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540731] [<ffffffff812a5af2>] submit_bio+0x82/0x110
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540733] [<ffffffff81131263>] swap_writepage+0x83/0xd0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540735] [<ffffffff81111293>] pageout+0x123/0x280
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540737] [<ffffffff8111188a>] shrink_page_list+0x29a/0x580
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540739] [<ffffffff8114bcf1>] ? mem_cgroup_del_lru_list+0x21/0xa0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540741] [<ffffffff8114bdf9>] ? mem_cgroup_del_lru+0x39/0x40
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540744] [<ffffffff811103bb>] ? isolate_lru_pages+0xdb/0x260
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540746] [<ffffffff81111e3d>] shrink_inactive_list+0x2cd/0x7f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540749] [<ffffffff8104f262>] ? enqueue_entity+0x132/0x1b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540751] [<ffffffff8110c25a>] ? determine_dirtyable_memory+0x1a/0x30
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540753] [<ffffffff8110c307>] ? get_dirty_limits+0x27/0x2f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540756] [<ffffffff811101a2>] ? get_scan_count+0x172/0x2b0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540758] [<ffffffff8111250b>] shrink_zone+0x1ab/0x230
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540760] [<ffffffff8111348a>] shrink_zones+0x6a/0xf0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540762] [<ffffffff811135a6>] do_try_to_free_pages+0x96/0x470
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540764] [<ffffffff81113b2b>] try_to_free_pages+0x6b/0x70
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540766] [<ffffffff8110a093>] __alloc_pages_slowpath+0x2d3/0x590
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540769] [<ffffffff8110a4ea>] __alloc_pages_nodemask+0x19a/0x1f0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540772] [<ffffffff8113da59>] alloc_page_vma+0x89/0x140
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540774] [<ffffffff811315ae>] read_swap_cache_async+0xde/0x130
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540776] [<ffffffff81131f01>] ? valid_swaphandles+0x141/0x170
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540778] [<ffffffff81131687>] swapin_readahead+0x87/0xc0
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540781] [<ffffffff8112314d>] do_swap_page+0x10d/0x600
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540783] [<ffffffff81154dea>] ? do_sync_read+0xda/0x120
Nov 9 08:53:58 myComputerName kernel: [4223040.540785] [<ffffffff8112391b>] handle_mm_fault+0x2db/0x440

ขออภัยด้วยครับ ใส่ได้ไม่หมด เลยแนบมาให้ด้วยครับ แต่แนบบนเวปก็ไ่มได้ใหญ่ไป เลยแนบเวปอื่นครับ

ขอความกรุณาด้วยครับ :875328cc::875328cc:

ลองวิธีตามนี้ดู

http://techtitbits.com/2010/04/get-rid-of-freeze-ups-during-disk-io-activity-in-ubuntu/

ครับ เดี๋ยวจะลองทำดูครับ ว่าแต่มันเป็นอะไรเหรอครับ

น่าจะเป็น bug ของ [COLOR=#333333][FONT=Ubuntu Mono]kernel default i/o scheduler

[/FONT][/COLOR]https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/427210
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-source-2.6.22/+bug/131094

คุณจะต้องตรวจสอบระบบด้วย ว่าช่วงเวลาที่มีปัญหามีการใช้งานหนักเกินไปหรือปล่าว มีการเขียน/อ่่านไฟล์ มากเกินขีดจำกัดของระบบหรือปล่าว

อย่างที่บอกครับ ไม่สามารถ login อะไรได้เนื่องจากเครื่องออกไปทางค้างครับ แต่อย่างไงถ้าเป็นคราวหน้าจะลองตรวจสอบดูอีกครั้งครับ