DirectAdmin 1.27

ใช้ Directadmin 1.27 แบ่งพื้นที่ ให้ลูกค้า 50 M
ลูกค้าทำเวป ใช้ mambo เช็คดูแล้ว ใช้ พื้นที่ ประมาณ นี้

เท่าที่สังเกตุนะครับ
Disk สมาชิกอาจจะอับเกินไป จาก Limit ครับ แต่ Service จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ
แต่จะไม่สามารถ Upload ได้อีก

ส่วนหากแบทวิทเกิน ระบบจะ stop service ไปครับเท่าที่สังเกตุ หากผิดพลาดอย่างไรขออภัยครับ

อีกกรณีที่พื้นที่เกินอาจจะเป็นที่ Log ครับ