Creative Commons In Thailand กำลังต้องการการประชาพิจารณ์

เรื่องของ copyright นั้นเป็นเรื่องใหญ่ ที่ทุกคนก็คงทราบกันดีว่า มีความสำคัญกับพวกเราขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ software, content แบบ text, image, vdo, voice ฯลฯ ทุกอย่างมี copyright ทั้งสิ้น

แต่ … ถ้าเราอยากแจกล่ะ แต่แจกให้ใช้โดยไม่ให้นำไปทำการค้านะ จะได้ทำไหม ฯลฯ ตอนนี้ในแวดวงไอทีต่างประเทศ มีการนำเรื่องของ Creative Commons มาประยุกต์ใช้ CC มีแล้วในหลายประเทศ และประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุดที่กำลังเป็นสมาชิก CC นี้

แต่ก่อนจะไปถึงระดับนั้นได้ จำเป็นต้องมีการประชาพิจารณ์ถึงเงื่อนไขของ “การอนุญาติให้ใช้สิทธิ” ในหลากหลายแบบ ดิฉันขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกทุกคน เข้าไปทำความเข้าใจ และช่วยกันแสดงความเห็น ดิฉันจะรวบรวมไปนำเสนอให้กับคณะทำงาน cc ในประเทศไทยด้วยค่ะ

งานนี้ ต้องการความร่วมมือของ Thai Netizens ทุกคน

link ที่เกี่ยวข้อง
http://cc.in.th/archives/21
http://cc.in.th/wiki/th_ccl

ขอ copy มาให้อ่านนะคะ (burn สักนิด - เผื่อเครื่องร้อนช้ากัน)

[quote]จัดทำร่างโดย สำนักกฎหมายธรรมนิติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
แบบยอมรับสิทธิ ไม่ใช้เพื่อการค้าและอนุญาตแบบเดียวกัน ๓.๐ ประเทศไทย

ครีเอทีฟคอมมอนส์คอร์ปอเรชั่น(ต่อไปจะเรียกว่า ”ซีซี”) ไม่ใช่สำนักงานกฎหมายและไม่ได้ให้บริการทางกฎหมาย การแจกจ่ายสัญญาอนุญาตนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบทนายความกับลูกความ ซีซีจัดให้มีข้อความเหล่านี้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ซีซีไม่ให้คำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อความที่ได้จัดให้และไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำข้อความดังกล่าวไปใช้
สัญญาอนุญาต

สัญญาอนุญาตนี้ จัดให้มีขึ้นโดยใช้ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาตแบบสาธารณะของซีซี (ต่อไปจะเรียกว่า “ซีซีพีแอล”) สัญญาอนุญาตนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำสัญญาอนุญาตนี้ ไปใช้กับกรณีอื่นนอกจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตนี้หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยการใช้สิทธิใด ๆ ที่มีต่องานซึ่งกำหนดให้ใช้สัญญาอนุญาตนี้ แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงผูกพันตนตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตขอมอบสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญานี้ให้ท่าน เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญานี้ “ท่าน” และ “ผู้อนุญาต” มีคำนิยามตามที่ให้ไว้ข้างล่างนี้
๑. คำนิยาม

(๑) “งานดัดแปลง” หมายถึง งานที่ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรืองานที่เลียนแบบงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยมิใช่เป็นการสร้างสรรค์งานใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

(๒) “งานรวบรวม” หมายถึง งานที่มีลักษณะเป็นการนำเอางานอื่นมารวบรวมหรือประกอบเข้าด้วยกัน หรืองานที่นำเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน ซึ่งไม่ใช่การลอกเลียนหรือดัดแปลงงานของบุคคลอื่น

(๓) “แจกจ่าย” หมายถึง การจัดให้มีงานต้นฉบับหรือสำเนาของงานหรืองานดัดแปลงไม่ว่าในรูปแบบใด ให้ประชาชนทั่วไปนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์อย่างอื่น

(๔) “สาระสำคัญของสัญญาอนุญาต” หมายถึง สาระสำคัญของสัญญาอนุญาตตามที่ผู้อนุญาตได้ระบุไว้ในตอนต้นของสัญญาอนุญาต เช่น “ยอมรับสิทธิ” “ไม่ใช้เพื่อการค้า” “อนุญาตแบบเดียวกัน” เป็นต้น

(๕) “ผู้อนุญาต” หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เสนองานให้ใช้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้

(๖) “ผู้สร้างสรรค์ “ หมายถึง บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้จัดทำหรือสร้างสรรค์งานขึ้นมา

(๗) “งาน” หมายถึง งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เสนอให้ใช้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้

(๘) “ท่าน” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตนี้ โดยไม่เคยฝ่าฝืนข้อตกลงของสัญญานี้ที่เกี่ยวกับงานมาก่อน หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ได้ แม้ว่าได้เคยกระทำการฝ่าฝืนมาก่อนก็ตาม

(๙) “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายถึง ทำให้งานปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้งานปรากฏด้วยเสียงหรือภาพหรือโดยวิธีอื่นใด

(๑๐) “ทำซ้ำ” หมายถึง คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากงานต้นฉบับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และในกรณีของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ให้หมายถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมดังกล่าวจากสื่อบันทึกใดๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ โดยมิใช่เป็นการจัดสร้างสรรค์งานใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (๑๑) “ลิขสิทธิ์” หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น
๒. ข้อจำกัดการใช้ลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาตนี้ ไม่มีข้อความใดที่มุ่งหมายจะลด ทอนหรือจำกัดสิทธิการใช้งานใดๆที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้งานใด ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้โดยมีข้อจำกัดหรือโดยได้รับข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่
๓. การอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ ท่านใช้สิทธิในงานได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าสิทธิและโดยไม่ผูกขาด ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

(๓.๑)ทำซ้ำงาน นำงานไปรวมอยู่ในงานรวบรวมชุดเดียวหรือหลายชุด และทำซ้ำงานที่อยู่ในงานรวบรวมดังกล่าว (๓.๒)สร้างสรรค์และทำซ้ำงานดัดแปลง โดยงานดัดแปลงรวมทั้งงานแปลใด ๆ ในสื่อใดๆ จะต้องดำเนินการที่เหมาะสมในการติดป้าย ทำเครื่องหมายหรือระบุอย่างชัดเจนว่า ได้ทำการดัดแปลงงานเดิมหรืองานเดิมได้ถูกดัดแปลงแล้ว

(๓.๓)แจกจ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงาน รวมถึงงานที่อยู่ในงานรวบรวม และ

(๓.๔)แจกจ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานดัดแปลง

สิทธิดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้ได้ในสื่อใดๆ และในรูปแบบใดๆที่รู้จักกันในขณะนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต สิทธิดังกล่าวข้างต้นรวมถึงสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็นทางเทคนิค เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในสื่ออื่นๆหรือในรูปแบบอื่นๆได้ ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่ไม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง รวมถึงสิทธิที่ระบุไว้ตามข้อ ๔.๔ และ ๔.๕ แต่ไม่จำกัดอยู่แค่สิทธิดังกล่าว
๔. ข้อจำกัดในการอนุญาต

การอนุญาตที่ให้ในข้อ ๓ ข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับและ ถูกจำกัดไว้ด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๔.๑ ) ท่านสามารถแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานได้ ก็แต่โดยใช้ข้อตกลงตามสัญญานี้เท่านั้น

อ่านไป 3 ข้อ เครื่องดับเลยหมวย

ถ้าจำไม่ผิดนะพี่ cc มีทั้งหมด 6 แบบ นี่เป็น 1 ใน 6 เท่านั้นเองอะค่ะ เป็นแบบ cc-nc

ปวดหัว

:blush:

เอาหน่อยนะคะ ครูพต

cc = creative commons
nc = non commercial

ถ้าไม่แปลจะยิ่งกว่านี้อีกนะ

ปักหมุดไว้ก่อน แล้วกันครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่างๆ ค่อยตามอ่าน

:slight_smile:

ร่างสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบยอมรับสิทธิ ไม่ใช้เพื่อการค้าและอนุญาตแบบเดียวกัน ๓.๐ สำหรับประเทศไทย ซึ่งจัดทำร่างโดยสำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับความเห็นชอบจาก [url=http://creativecommons.org/international]ครีเอทีฟคอมมอนส์อินเตอร์เนชัลแนลแล้ว

ต่อจากนี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนประชาพิจารณ์ โดยจะเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณชนเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 27 พย.ศกนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม ศกนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บของครีเอทีฟคอมมอนส์ หน้าโครงการประเทศไทย

ดาวน์โหลดร่างสัญญาอนุญาต(รุ่น 23 พ.ย. 2550) และเอกสารประกอบเพื่อการทำประชาพิจารณ์ ได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ :

คืออะไรหรอครับ…กำลังค่อยๆอ่าน